OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti

Internet Centrum s.r.o.

se sídlem Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 130 00 Praha 3 IČ: 027 65 209

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223437 pro poskytování webhostingových služeb

Telefonní kontakt pro řešení problémů s platbami: +420 601578008

Emailový kontakt: podpora@ic.cz


1.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1.
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností Internet Centrum s.r.o., se sídlem Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 027 65 209, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223437 (dále jen „poskytovatel“) a jinými fyzickými osobami a právnickými osobami (dále jen „uživatel“) vznikající ze smluv o poskytování webhostingových služeb (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) uzavíraných prostřednictvím webové stránky poskytovatele umístěné na internetové adrese www.ic.cz (dále jen „webová stránka“).
1.2.
Službou se pro účely obchodních podmínek rozumí webohostingová služba poskytovatele, spočívající v pronájmu (virtuálního) prostoru na hardware (serveru) a správě tohoto hardware (serveru), v základní správě počítačových programů umístěných na tomto hardware (serveru) a v připojení tohoto hardware (serveru) do sítě Internet za účelem provozu webových stránek či webové aplikace uživatele (dále jen „internetová stránka“), v možnosti využívat elektronickou poštu a dále ve službách souvisejících s doménovými jmény poskytovaných poskytovatelem (čl. 6).
1.3.
Smlouva o poskytování služeb a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém jazyce
1.4.
Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Těmito změnami či doplněními nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek ze strany uživatele pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 15.4 obchodních podmínek.
2.
UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
2.1.
Jednotlivé varianty služby nabízené poskytovatelem jsou specifikovány na webové stránce (a v rámci uživatelského účtu uživatele), a to včetně uvedení výše odměny poskytovatele za poskytování jednotlivých variant služby. Výše odměny poskytovatele je uvedena včetně všech daní a poplatků.
2.2.
V případě, že uživatel dříve nevyužíval některou z placených variant služby, může uživatel za účelem vyzkoušení funkcionality služby využít službu bezúplatně, a to po dobu devadesáti (90) dní (dále jen „zkušební varianta“). To neplatí pro služby související s doménovými jmény (čl. 6).
2.3.
Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2.4.
Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb provede uživatel vyplněním údajů v registračním formuláři na webové stránce a odesláním těchto údajů poskytovateli kliknutím na tlačítko „Registrovat“ (dále jen „žádost o registraci“). Údaje uvedené uživatelem v žádosti o registraci jsou pro účely obchodních podmínek považovány za správné.
2.5.
V návaznosti na doručení žádosti o registraci poskytovateli zašle poskytovatel na adresu elektronické pošty určené uživatelem v žádosti o registraci (dále jen „adresa uživatele“) informace nezbytné ke zprovoznění uživatelského účtu (dále jen „akceptace“). Doručením akceptace uživateli je smlouva o poskytování služeb uzavřena.
2.6.
Uživatel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služby dle smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření, a to před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy v těch případech, kdy je uživatel spotřebitelem.
2.7.
Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb (odmítnout registraci uživatele), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své smluvní či jiné povinnosti vůči poskytovateli.
2.8.
Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí uživatel sám, přičemž ty se neliší od základní sazby.
3.
UŽIVATELSKÝ ÚČET
3.1.
Na základě registrace uživatele provedené na webové stránce může uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní webové stránky. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel zejména objednávat jednotlivé varianty služby, provádět správu svých údajů, stanoveným způsobem vytvořit a spravovat internetovou stránku uživatele (prostřednictvím administračního systému), a to v rozsahu stanoveném v závislosti na zvolené variantě služby (dále jen „uživatelský účet“).
3.2.
Uživatelský účet uživatele bude zprovozněn v návaznosti na registraci uživatele na webové stránce (vyplnění požadovaných údajů uživatelem). Ke zprovoznění uživatelského účtu je poskytovatelem vyžadováno zadání informací zaslaných uživateli elektronickou poštou.
3.3.
Při registraci na webové stránce je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Osobní údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné. Každý uživatel může mít pouze jeden uživatelský účet.
3.4.
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (adresou elektronické pošty) a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany uživatele.
3.5.
Poskytovatel může uživateli znemožnit využívat uživatelský účet (a službu), a to zejména v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).
4.
PŘEDMĚT SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
4.1.
Na základě smlouvy o poskytování služeb je uživatel oprávněn využívat službu, a to v rozsahu stanoveném v závislosti na zvolené variantě služby, přičemž uživatel se za využívání služby zavazuje platit poskytovateli odměnu ve výši odvíjející se od využívané varianty služby. Odměnu uživatel poskytovateli neplatí v případě zkušební varianty služby.
4.2.
Internetové stránky vytvořené uživatelem v rámci služby jsou provozovány uživatelem. Poskytovatel je oprávněn třetí osoby a orgány veřejné moci informovat o tom, kdo je provozovatelem internetové stránky.
4.3.
Službu nemusí poskytovatel poskytovat v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně uživatele nebo na straně jiných osob. Službu tak nemusí poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.
4.4.
Při poskytování služby může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality služby. Některé charakteristiky služby se mohou po dobu účinnosti smlouvy o poskytování služeb měnit. Uživatel bere na vědomí, že zejména v případě, kdy jsou internetové stránky uživatele provozovány na jeho doméně, je k zajištění provozu těchto internetových stránek nutná součinnost uživatele.
4.5.
Poskytovatel poskytuje v rámci služby uživateli v přiměřeném rozsahu základní technickou podporu (ohledně technického problémů souvisejících se službou). Technická podpora je poskytována v českém jazyce. Uživatelská podpora není poskytovatelem v rámci služby zajišťována.
4.6.
Poskytovatel může provádět opatření směřující k zamezení výpadků, omezení, přerušení nebo snížení kvality služby. V souvislosti s plněním této své povinnosti může poskytovatel provádět plánované odstávky služeb za účelem kontroly, údržby či výměny hardware, popř. nastavení či upgrade software na serveru (dále jen „odstávka služeb“). Pokud to charakter odstávky služeb dovoluje, bude poskytovatel dle svých možností realizovat odstávku služeb v době nižšího využívání služeb (v nočních hodinách).
5.
VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY
5.1.
Objem dat přenesených a uložených uživatelem v rámci služby je monitorován a může být omezen. Výše tohoto omezení je specifikována u jednotlivé varianty služby. V případě, že uživatel překročí objem přenesených či uložených dat v rámci služby, může poskytovatel omezit rozsah poskytované služby.
5.2.
Uživatel nesmí v rámci služby ukládat nebo šířit informace, jejichž obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy či dobrými mravy účinnými v zemích, kde jsou internetové stránky dostupné, a to zejména obsah, jehož zpřístupnění veřejnosti:
5.2.1.
zasahuje do autorských práv či práv souvisejících s právem autorským třetích osob či do jiného duševního vlastnictví třetích osob,
5.2.2.
zasahuje do práv na ochranu osobnosti třetích osob,
5.2.3.
porušuje právní normy v oblasti regulace loterií a jiných podobných her (včetně reklamy v této oblasti);
5.2.4.
porušuje právní normy směřující k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků.
5.3.
V případě, že je obecně závaznými právními předpisy stanoveno, že obsah internetových stránek nesmí být zpřístupňován určitému okruhu osob (kupříkladu mladistvým), je uživatel povinen provést všechna opatření směřující k tomu, aby těmto obecně závazným právním předpisům bylo vyhověno.
5.4.
Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za nastavení provedená uživatelem v uživatelském účtu.
5.5.
Uživatel nesmí v rámci služby rozesílat nevyžádaná obchodní sdělení a jinou nevyžádanou poštu (spam). Uživatel nesmí v rámci služby ukládat informace, jež nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích osob, za účelem zmatení či uvedení v omyl uživatelů internetu (phishing). Uživatel nesmí v rámci služby šířit počítačové viry.
5.6.
Uživatel nesmí v rámci služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení poskytovatele, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu.
5.7.
Uživatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru poskytovatele, na kterém je služba provozována, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Uživatel nesmí uživatelský účet a službu využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání služby další zákazníky poskytovatele či jinak nepřiměřeně omezoval poskytovatele. Uživatel zejména nesmí server poskytovatele, na kterém je služba provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky.
5.8.
V případě, že aplikace uživatele, kterou provozuje uživatel v rámci služby, vykazuje technickou vadu (např. chybu v kódu) a uživatel je na tuto vadu poskytovatelem upozorněn, je uživatel povinen tuto vadu neprodleně odstranit, a to nejpozději do 24 hodin od doručení takového oznámení. Není-li uživatel schopen v této lhůtě odstranit vadu, je povinen odstranit celou aplikaci obsahující vadu. Nedojde-li ze strany uživatele k nápravě, je poskytovatel oprávněn pozastavit poskytování služby uživateli, a to až do doby odstranění vady. V případě, že aplikace uživatele, kterou provozuje uživatel v rámci služby, vykazuje technickou vadu (např. chybu v kódu), která způsobuje přetížení serveru poskytovatele nebo jinou abnormalitu v chodu serveru poskytovatele, je poskytovatel oprávněn ihned pozastavit poskytování služby uživateli (bez předchozího upozornění), a to až do doby odstranění vady.
5.9.
Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah informací ukládaných uživatelem. Uživatel bere dále na vědomí, že poskytovatel neodpovídá za protiprávní úkony uživatele.
5.10.
Poskytovatel je oprávněn (avšak nikoliv povinen) provádět preventivní kontrolu informací ukládaných nebo šířených uživatelem v rámci služby. V případě, že by obsah těchto informací mohl porušit smlouvu o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek), obecně závazné právní předpisy nebo dobré mravy, je poskytovatel oprávněn tyto informace smazat či zabránit jejich šíření a dále je poskytovatel oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit. V případě, že v souvislosti s uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci služby bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, je poskytovatel oprávněn neprodleně odstranit obsah informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci služby.
5.11.
V případě, že v souvislosti s plněním smlouvy o poskytování služeb bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, zavazuje se uživatel předat poskytovateli bezodkladně veškeré dokumenty a podklady nezbytné k úspěšnému vedení sporu s touto třetí osobou. V případě, že by taková třetí osoba tvrdila, že uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci služby byla porušena její práva, zejména práva k předmětům autorskoprávní ochrany, nebo tím, že došlo k nekalosoutěžnímu jednání, zavazuje se uživatel hradit poskytovateli veškeré účelně vynaložené náklady, které poskytovateli v souvislosti se sporem s takovou třetí osobou vzniknou.
5.12.
V případě, že poskytovateli vznikne v souvislosti s protiprávním jednáním uživatele jakákoliv škoda (včetně veřejnoprávních sankcí a výloh a nákladů poskytovatele souvisejících s tímto protiprávním jednáním), je uživatel povinen tuto škodu nejpozději do třiceti (30) dnů od jejího vzniku poskytovateli nahradit.
6.
REGISTRACE, PRODLOUŽENÍ REGISTRACE, ZMĚNA REGISTRÁTORA A TECHNICKÁ SPRÁVA DOMÉNOVÝCH JMEN
6.1.
Zprostředkování registrace doménových jmen prostřednictvím smluvního registrátora poskytovatele, zprostředkování prodloužení registrace doménového jména, převod správy doménových jmen na smluvního registrátora poskytovatele (změnu registrátora) a technickou správu doménových jmen (společně dále jen jako „služby související s doménovými jmény“) provádí poskytovatel v závislosti na pokynech uživatele zadávaných uživatelem z uživatelského účtu (dále jen „pokyn k registraci“). Smluvním registrátorem poskytovatele je subjekt oprávněný přistupovat definovaným způsobem ke konkrétnímu centrálnímu registru doménových jmen a zadávat požadavky změn záznamů vedených v centrálním registru doménových jmen. Jakoukoliv změnu v centrálním registru doménových jmen je možné provést pouze prostřednictvím smluvního registrátora poskytovatele. Uživatel bere na vědomí, že osobou, která je oprávněna provádět změny v centrálních registrech doménových jmen, je pouze smluvní registrátor poskytovatele.
6.2.
Poskytovatel nemusí být technickým správcem doménových jmen spravovaných smluvním registrátorem poskytovatele. Uživatel bere na vědomí, že není-li smluveno jinak, poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost a nastavení jmenných serverů uživatele či třetích osob či za chybné technické nastavení provedené uživatelem.
6.3.
Poskytovatel zajistí registraci, prodloužení registrace a provoz doménového jména v souladu s pokyny k registraci zadanými uživatelem z uživatelského účtu, a to za předpokladu, že provedení registrace, prodloužení registrace či provozu doménového jména nebrání potíže na straně uživatele nebo na straně třetích osob. Služby související s doménovými jmény zajišťuje poskytovatel vždy po uhrazení jeho odměny za tyto služby uživatelem.
6.4.
Poskytovatel zajišťuje zprostředkování registrace doménových jmen podle pořadí, ve kterém mu byly doručeny jednotlivé pokyny k registraci. Pro řádné využívaní služeb souvisejících s doménovými jmény či pro jiné řádné nakládání s doménovými jmény je uživatel povinen se řídit pravidly pro registraci doménových jmen.
6.5.
Práva a povinnosti spojené s držením doménového jména uživatelem se řídí smluvním ujednáním mezi smluvním registrátorem poskytovatele a uživatelem. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel neodpovídá ani neručí za splnění těchto práv či povinností vyplývajících z právního vztahu mezi smluvním registrátorem poskytovatele a uživatelem. Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla stanovená smluvním registrátorem poskytovatele ohledně registrace a držení doménového jména. Uživatel bere na vědomí, že informace ohledně doby registrace doménového jména (včetně expirace této registrace) a to, zdali byl uskutečněn převod správy doménového jména na smluvního registrátora, je uživatel povinen sledovat samostatně a že poskytovatel nenese za tyto skutečnosti odpovědnost. Uživatel tímto zmocňuje poskytovatele k vyslovení souhlasu s podmínkami registrace a provozu doménových jmen stanovenými jednotlivými smluvními registrátory poskytovatele.
6.6.
Uživatel bere na vědomí, že doménové jméno, jeho registrace nebo užívání mohou porušovat práva třetích osob k jiným doménovým jménům, ochranným známkám, obchodním značkám, jménům, obchodním firmám, nebo porušovat obecně závazné právní předpisy týkající se nekalé soutěže, ochrany osobnosti, autorských práv apod. Držitel podáním žádosti o registraci potvrzuje, že s vědomím možného porušení uvedených práv a právních předpisů vyvinul veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby zajistil, že registrované doménové jméno nebude tato práva a obecně závazné právní předpisy porušovat.
6.7.
Uživatel bere na vědomí, že může být učiněno více žádostí na registraci stejně nebo podobně znějícího doménového jména různými osobami u různých registrátorů. V případě, že některý z registrátorů provedl registraci pro jinou osobu dříve než poskytovatel pro uživatele, není možné provést registraci doménového jména pro uživatele, a to bez ohledu na okamžik podání žádosti o registraci. V takovém případě nemá poskytovatel povinnost registraci doménového jména provést.
6.8.
Uživatel je povinen při využívání služeb souvisejících s doménovými jmény uvádět všechny své údaje nezbytné k poskytnutí těchto služeb pravdivě, úplně a přesně.
6.9.
Uživatel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služeb souvisejících s doménovými jmény neprodleně po obdržení pokynu k registraci, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy ohledně poskytování služeb v těch případech, kdy je uživatel spotřebitelem. V takovém případě bere uživatel na vědomí, že od smlouvy o poskytování služeb (ohledně služeb souvisejících s doménovými jmény) není oprávněn odstoupit.
7.
ODMĚNA POSKYTOVATELE
7.1.
Za poskytování služby náleží poskytovateli paušální odměna, jež je placena předem, a to ve výši odvíjející se od varianty služby. Odměna poskytovatele je splatná před začátkem období, za které je placena. Odměnu uživatel poskytovateli neplatí v případě zkušební varianty služby.
7.2.
Za služby související s doménovými jmény náleží poskytovateli odměna, a to ve výši uvedené v ceníku poskytovatele účinnému ke dni pokynu k registraci. Společně s odměnou poskytovatele podle tohoto článku je uživatel povinen poskytovateli uhradit náklady spojené se službami souvisejícími s doménovými jmény, a to ve výši uvedené v ceníku poskytovatele účinnému ke dni vzniku těchto nákladů na straně poskytovatele.
7.3.
Odměna poskytovatele je splatná vždy bezhotovostně, a to na účet poskytovatele 2100571889/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet poskytovatele“).
7.4.
Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).
7.5.
Informace k jednotlivým platbám dle smlouvy o poskytování služeb včetně variabilního symbolu platby jsou uvedeny v pokynech k platbě, které poskytovatel zašle na adresu uživatele. Uživatel je povinen uhrazovat platbu v souladu s těmito informacemi a společně s variabilním symbolem platby.
7.6.
Je-li to v obchodním styku obvyklé, vystaví poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě smlouvy o poskytování služeb uživateli daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel uživateli po uhrazení odměny poskytovatele a vystaví jej v rámci uživatelského účtu. Na žádost uživatele zašle poskytovatel uživateli daňový doklad – fakturu v tištěné podobě.
7.7.
Závazek uživatele hradit odměnu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.
7.8.
Případné slevy z odměny za služby poskytnuté poskytovatelem uživateli jsou jednorázové a nelze je přenášet na další období či je vzájemně kombinovat. V případě, že je uživatel v prodlení s placením jakékoliv platby dle smlouvy o poskytování služeb, nevzniká mu nárok na případnou slevu z odměny za služby poskytovatele.
7.9.
V případě prodlení uživatele s placením jakékoliv platby související se smlouvou o poskytování služeb vzniká poskytovateli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
7.10.
V případě, že je uživatel v prodlení s úhradou jakékoliv platby podle smlouvy o poskytování služeb nebo její části, je poskytovatel oprávněn přerušit nebo omezit poskytování služeb. Případné omezení či přerušení služby poskytovatele podle předchozí věty nemá vliv na vznik nároku poskytovatele na jeho odměnu podle smlouvy o poskytování služeb.
7.11.
Poskytovatel nevyžaduje uhrazení zálohy či jiné obdobné platby. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 7.1 obchodních podmínek.
8.
PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, NÁHRADA ÚJMY VZNIKLÉ UŽIVATELI
8.1.
Práva z vadného plnění poskytovatele se řídí zákonnými ustanoveními, zejména ustanovením § 1914 a násl. občanského zákoníku.
8.2.
Uživatel bere na vědomí, že služba není určena k použití v provozech, kde může dojít ke vzniku větších nebo závažnějších škod a že poskytovatel nenese odpovědnost za výsledky činnosti, ke kterým je služba užívána.
8.3.
Uživatel dále bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě uživatele, za zálohování dat uživatele či třetích osob, za funkčnost veřejné datové sítě, za funkčnost hardwarového vybavení uživatele, za stav programového vybavení uživatele a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení uživatele.
8.4.
Smluvní strany smluvily, že poskytovatel odpovídá pouze za zaviněné porušení jeho povinností.
8.5.
V případě vzniku újmy na straně uživatele v souvislosti s odpovědností poskytovatele za vady plnění podle smlouvy o poskytování služeb, nejedná-li se o újmu způsobenou poskytovatelem úmyslně či z hrubé nedbalosti, si smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky smlouvy o poskytování služeb omezení náhrady této případné újmy vzniklé uživateli tak, že celková náhrada újmy včetně ušlého zisku je omezena výší jedné třetiny odměny poskytovatele skutečně uhrazené uživatelem podle smlouvy o poskytování služeb za předchozí rok. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením smlouvy o poskytování služeb, že úhrnná předvídatelná újma včetně ušlého zisku, jež by mohla uživateli v důsledku vad plnění poskytovatele vzniknout, může činit maximálně částku odpovídající jedné třetině odměny poskytovatele skutečně uhrazené uživatelem podle smlouvy o poskytování služeb za předchozí rok.
9.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1.
Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována obecně závaznými právními předpisy.
9.2.
Uživatel souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, datum narození, telefonní číslo, IP adresy uživatele a další osobní údaje, které uživatel vloží do uživatelského účtu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
9.3.
Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely vedení uživatelského účtu, pro účely plnění závazků ze smlouvy o poskytování služeb a pro účely zasílání obchodních sdělení. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy o poskytování služeb.
9.4.
Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů smluvními registrátory poskytovatele, a to pro účely jejich vedení v centrálních registrech doménových jmen a pro účely jejich zpřístupnění prostřednictvím internetu v centrálních registrech doménových jmen od okamžiku registrace doménového jména. Uživatel souhlasí s předáváním osobních údajů do zahraniční smluvním registrátorům poskytovatele. Osobní údaje uživatele jinak nebudou předávány třetím osobám. Zpracováním osobních údajů uživatele však může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
9.5.
Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu do uživatelského účtu zanést jakoukoli změnu v osobních údajích.
9.6.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
9.7.
V případě, že by se uživatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel (čl. 9.4) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení a může požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
9.8.
Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
10.
ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
10.1.
Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem poskytovatele na elektronickou adresu uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatele na elektronickou adresu uživatele.
10.2.
Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je možné závazky poskytovatele ze smlouvy o poskytování služeb plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač uživatele, může uživatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
11.
DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
11.1.
Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
11.2.
Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webové stránce. Informaci o vyřízení stížnosti uživatele zašle poskytovatel na elektronickou adresu uživatele uvedenou v uživatelském účtu.
11.3.
Poskytovatel je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
12.
TRVÁNÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
12.1.
Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti uzavřením.
12.2.
Placenou variantu služby je možné využívat vždy po dobu stanovenou u příslušné varianty služby. Zkušební variantu služby může uživatel využívat po dobu devadesáti (90) dní od uzavření smlouvy o poskytování služeb.
12.3.
Poskytovatel může smlouvu o poskytování služeb vypovědět v případě, že uživatel poruší povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek) či poruší obecně závazné právní předpisy, a to výpovědí zaslanou na adresu elektronické pošty uživatele uvedenou v uživatelském účtu. Výpověď podle tohoto článku je účinná doručením.
12.4.
Po zániku smlouvy o poskytování služeb či po skončení trvání placené nebo zkušební varianty služeb může poskytovatel zrušit uživatelský účet uživatele a odstranit všechna data (informace) uživatele či třetích osob uložená na zařízení poskytovatele.
13.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
13.1.
Uživatel, který je spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy o poskytování služeb ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb může uživatel využít vzorový formulář, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupí-li uživatel od smlouvy o poskytování služeb podle tohoto ustanovení a nejedná-li se zkušební variantu služby, je povinen uhradit poskytovateli poměrnou část sjednané odměny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Zbývající předplacenou odměnu vrátí poskytovatel uživateli, a to do čtrnácti (14) dnů od takového odstoupení.
13.2.
Uživatel, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že nemůže mimo jiné odstoupit od takové smlouvy o poskytování služeb, jež byla splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
14.
DORUČOVÁNÍ – PRÁVNÍ ÚKONY
14.1.
Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence týkající se právních úkonů souvisejících se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou. Uživateli je doručováno na adresu uživatele – adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
14.2.
Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.
15.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
15.1.
Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, a to zejména občanským zákoníkem.
15.2.
Pro účely vztahů mezi poskytovatelem a uživatelem se:
15.2.1.
vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku v případě, kdy je uživatel podnikatelem;
15.2.2.
vylučuje použití ustanovení § 1763 občanského zákoníku;
15.2.3.
vylučuje použití ustanovení § 1799 a 1800 občanského zákoníku v případě, kdy je uživatel podnikatelem.
15.3.
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
15.4.
V souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že poskytovatel může obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna obchodních podmínek bude uživateli oznámena elektronickou poštou na jeho adresu uvedenou v uživatelském účtu. Změnu obchodních podmínek může uživatel odmítnout a smlouvu o poskytování služeb vypovědět ve výpovědní době, která činí jeden (1) měsíc.
15.5.
Poskytovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb na třetí osobu, s čímž uživatel souhlasí.
15.6.
Přílohu obchodních podmínek tvoří formulář pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb spotřebitelem.
15.7.
Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
15.8.
Kontakt na poskytovatele: https://client.ic.cz/contact.php

V Praze dne 1.9.2014, Internet Centrum s.r.o.

Plné znění obchodních podmínek naleznete také na: https://client.ic.cz/podminky_ic.pdf

Formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete na: https://client.ic.cz/formular_odstoupeni.pdf